Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnadstvist – hur lång tid kan det ta?

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?  Ja, det är ungefär lika lätt att svar på som hur långt ett snöre är. Svaret är naturligtvis att det beror på, det finns flera stadier i en vårdnadstvist och beroende på hur lång tid de tar var för sig påverkas processens längd. Men visst, det tar inte några veckor och det tar inte heller flera år. Generellt kan sägas att om föräldrarna själva kan komma överens hos familjerätten kan det ta ett par månader. Går ärendet till domstol tar det oftast runt ett år innan dom fälls. Tas ärendet vidare till hovrätten av någon av föräldrarna kan det ta ytterligare ett halvår. Vi presenterar här en överblick av processen och dess olika faser.

När börjar egentligen en vårdnadstvist?

Om man ska beräkna tidsåtgången för en vårdnadstvist måste man definiera när den börjar. Juridiskt påbörjas en vårdnadstvist när en av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan till Tingsrätten, men konflikten uppstår naturligtvis inte där och då.

Ofta har tyvärr en vårdnadstvist sin bakgrund i missämja mellan föräldrarna, som kan ha sina rötter i skilsmässan eller till och med långt tidigare än så. Det stora problemet i en vårdnadstvist är ofta dessa känslomässiga låsningar och egoistiskt tänkande hos föräldrar, som istället för att fokusera på sitt barns bästa väljer att ge igen för gamla oförrätter.

Familjerätten

Det är för att reda ut dessa konflikter som par som är oense om vårdnaden av barnet erbjuds så kallade samarbetssamtal hos kommunens familjerätt. Under samarbetssamtalen försöker socialsekreterarna att medla mellan föräldrarna och komma fram till en lösning som fungerar för båda parter.

Om så önskas kan familjerätten även erbjuda familjeterapi för att hjälpa föräldrarna att fokusera på den egna relationen och göra den bättre. Detta för att föräldrarna ska ha lättare att även i framtiden komma överens om arrangemangen kring barnen. Ofta är det tyvärr så att samarbetssamtalen leder till ett arrangemang som verkar bra för stunden, men som spricker efter något år när vardagen och verkligheten gör sig påmind och gamla konflikter åter kommer upp till ytan.

Samtalen hos familjerätten pågår så länge föräldrarna önskar och den är helt kostnadsfri. Det är inte ovanligt att man träffas regelbundet i upp till et halvår, men man kan också komma fram till en överenskommelse på kortare tid.

Stämningsansökan, utredning och rättegång

Om samarbetssamtalen havererar eller är fruktlösa lämnar en av parterna in en stämningsansökan till Tingsrätten mot den andra föräldern. Tingsrätten kallar då till ett första möte, en muntlig förberedelse, för att skapa sig en bild av konflikten. Man hör båda parter och försöker få föräldrarna att komma överens om ett arrangemang.

Om Tingsrätten inte lyckas få föräldrarna att komma överens tar man ett interimistiskt beslut om vårdnaden, en tillfällig lösning i väntan på rättegången. Sedan ger ma i uppdrag åt socialtjänsten att göra en utredning av familjesituationen. En utredning är ganska omfattande och innefattar samtal med barnet, föräldrarna, andra närstående samt personer med inblick i familjen, som till exempel skolpersonal. Naturligt nog tar en sådan utredning lång tid, minst några månader och ofta uppemot ett halvår.

När utredningen är klar skickas den till Tingsrätten som går igenom den och kallar till rättegång. Under rättegången hörs alla parter. Parterna representeras av sina juridiska ombud som kallar in vittnen och presenterar bevisföring. Det kan kräva flera sammanträden innan tingsrätten anser sig ha tillräckligt med material för att avkunna en dom. Ofta tar en rättegång flera månader, ibland upp till ett år.

Sedan tar tingsrättens överläggningar vid, och den delen av processen går jämförelsevis fort, normalt ett par veckor. Slutligen avkunnas domen.

Överklagan

Om någon av parterna inte accepterar domen och gör en överklagan tas ärendet vidare till Hovrätten. Detta förlänger såklart processen, dock har ju hovrätten tillgång till socialtjänstens utredning och protokoll från Tingsrätten, så det går fortare att skapa sig en bild av ärendet och avkunna en dom.

Försök att komma överens tidigt

Det är som synes en lång, utdragen och känslomässigt plågsam process att gå igenom en vårdnadstvist och föräldrar som är oense gör rätt i att försöka överkomma meningsskiljaktigheter på ett tidigt stadium och komma överens, både för sin egen och för sitt barns skull. Att komma överens i familjerätten är det snabbaste och bästa sättet att lösa en vårdnadstvist.

Andra artiklar

Kvinna dömd för lögn om övergrepp

Mamma avlyssnade dottern under vårdnadstvist

Så överlever du en vårdnadstvist

 

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

2 Nov 2017