Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Juridisk rådgivning, ombud – Så arbetar vi

Vi hjälper dig genom förberedelser, inledande förhandlingar, huvudförhandling samt efter dom

När du behöver juridisk hjälp i frågor som gäller vårdnad, barns boende och umgänge går vi först igenom bakgrunden och skälen till detta. Du får redogöra för vad det är som inte fungerar, om det går att lösa det hela frivilligt via familjerätten eller om du har blivit stämd i frågan av den andra föräldern eller själv måste stämma den andre. Vi utreder samtidigt dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp.

Om du befinner dig i en akut situation såsom att du eller barnet är utsatta för hot eller övergrepp eller om den andre planerar att inom kort flytta med barnet eller för det utomlands hjälper vi dig omgående med de akuta juridiska åtgärder som då kan vidtas. Vi har lång erfarenhet av den här typen av processer och ett väl utbyggt nätverk som kan understödja dig. Tveka alltså inte att omedelbart söka hjälp om du befinner dig i en svår situation.

lagen symbol för rättvisa

Nästa steg är att vi kontaktar den andra föräldern via brev där vi förklarar din ståndpunkt och vilka önskemål du har i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan när det gäller barnet. Samtidigt föreslås normalt att en frivillig överenskommelse träffas hos familjerätten.

Hjälp att fatta beslut

Om förslaget avvisas får du själv besluta om du vill gå vidare (vi bistår dock med stöd och rådgivning om det så önskas). I så fall lämnar vi in en stämningsansökan till tingsrätten. I ansökan beskriver vi bakgrunden till stämningen och skälen till att du begär ensam vårdnad, reglering av barnets boende eller visst umgänge eller vill att den andre förälderns umgänge begränsas. I dessa sammanhang kan man när så är lämpligt också begära att ett barnsamtal genomförs av familjerätten, det vill säga att man frågar barnet självt vad det vill. I lagen står tydligt att det är barnets bästa som ska vara avgörande i alla beslut som gäller vårdnad, umgänge och boende. Man tar även hänsyn till barnets vilja. Hur stor vikt detta här är beroende av barnets ålder och mognad.

Tingsrätten kallar sedan till en första förhandling. Vi följer med dig dit och talar för dig i domstolen. Båda parter får lägga fram sin sak och domstolen fattar som regel därefter ett första beslut gällande vårdnaden, barnens boendesituation och hur umgänget ska se ut. Frågan om tvisten kan lösas genom samarbetssamtal blir ofta aktuell. Många gånger beslutas också om att det skall göras till exempel en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

Utredning en långdragen process

En sådan utredning brukar ta mellan fyra och sex månader. Utredningen är inte bindande för domstolen, men är ofta vägledande inför slutlig dom. Här ger vi dig råd kring hur du kan samla de underlag du känner kan behövas för att understödja din sak i målet. Det kan exempelvis handla om att barnen berättar om missförhållanden hos den andre föräldern, att den andre fortfarande bryter mot de överenskommelser som har träffats i det första beslutet eller andra uppgifter som gör att den andre personen visar sig olämplig som vårdnadshavare.

Viktigt med dokumentation

Om det är du som känner att du är utsatt för sabotage och att den andre föräldern svartmålar dig är det viktigt att du försöker spara alla former av bevis på att den andre gör detta. Det kan exempelvis gälla e-postmeddelanden och saker som sägs vid hämtning/lämning av barnet. Försök att ha med dig en utomstående person vid dessa tillfällen om du känner att det behövs så att du har någon mer som kan styrka din sida av saken.

Oavsett så vet vi att det här är en mycket jobbig process, men vi kan inte nog poängtera att det är otroligt viktigt att hålla sig så saklig man kan i frågan och följa det som tingsrätten tidigare har beslutat, även om man tycker att det känns fel.

Alla parter får chans att berätta sin sida av saken

Den slutliga domen meddelas efter att det genomförts en huvudförhandling (en rättegång). Det är vid huvudförhandlingen som båda parter hörs ordentligt och det är då som olika typer av bevis läggs fram och vittnen hörs. Här har du alltså möjlighet att hänvisa till vad som har hänt sedan det första beslutet togs, om något har förändrats eller om du har andra viktiga uppgifter som du vill framföra. Du har också möjlighet att hänvisa till vittnen, till exempel släktingar eller någon vän som ofta träffar dig och barnen eller känner till hur förhållandena ser ut hos den andra föräldern. Tingsrätten tar alla uppgifterna i beaktande och meddelar efter normalt sett efter två till tre veckor sin dom.

Den som är missnöjd med en dom i tingsrätten kan överklaga den till hovrätten. När det gäller domar rörande vårdnad, barns boende och umgänge krävs dock prövningstillstånd för att hovrätten skall ta upp saken. Detta ges endast i speciella fall. Däremot kan nya omständigheter eller ändrade förhållanden göra att man kan börja om med en ny process om vårdnad och umgänge i tingsrätten om skälen anses starka nog.

 

Hos oss står du som klient i centrum.