Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnad, barns boende och umgänge

Barn och föräldrars rättigheter och skyldigheter

Den som är vårdnadshavare för ett barn är den som fattar de juridiska beslut som gäller barnet. Juridiska beslut är exempelvis beslut kring var barnen skall vara folkbokförda, var de ska gå i skola och liknande.

Huvudregeln i svensk rätt är därvid att barnens båda föräldrar skall ha gemensam vårdnad om barnet. Ensam vårdnad är när en av föräldrarna ensam är den som tar de juridiska besluten.

Oavsett om vårdnaden är gemensam eller en av föräldrarna har ensam vårdnad om barnet efter en separation har barnet i de allra flesta fall rätt att träffa den andra föräldern. Den andra föräldern har något som kallas för umgängesrätt. Umgängesrätt innebär att man har rätt att träffa sina barn så ofta som man har kommit överens om i familjerätten eller tingsrätten, beroende på hur processen har genomförts.

pojke hund

Är två föräldrar som inte bor tillsammans oense om den framtida vårdnaden eller umgänget kan man försöka lösa situationen genom en överenskommelse i familjerätten. Om detta inte går kan det bli aktuellt att gå till domstol och ansöka om ensam vårdnad eller om en reglering av vem av föräldrarna som barnet skall bo tillsammans med. Är vårdnadshavarna oense kan det leda till en vårdnadstvist. När det gäller umgänget kan en domstol reglera dagar, tider, plats för hämtning och lämning av barnet, om det behöver finnas någon annan närvarande när umgänget sker liksom också sådant som fördelningen av resekostnader i samband med umgänget.

Bakgrunden till att föräldrarna är oense kan handla om att den ena föräldern hotar eller begår brott mot den andra föräldern eller mot barnen, den ene planerar att flytta och ta med sig barnen eller föra barnet utomlands, missbruksproblem, psykisk ohälsa eller allvarliga omsorgsbrister hos den ene. Ett annat skäl kan vara att en av föräldrarna försvårar barnets umgänge med den andra föräldern – så kallat umgängessabotage.

Vi är juridiska ombud i processer rörande vårdnad, boende och umgänge.

 

Vi tillvaratar och bevakar dina intressen