Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Underhållsbidrag

Föräldrar har skyldighet att försörja sitt barn till dess 18-årsdag, eller längre om det fortfarande går i skolan när det fyller 18. Om ett barn med separerade föräldrar bor helt eller en större del av tiden hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag för barnet till dess 18-årsdag. Underhållsbidrag ska betalas varje månad och beräknas utifrån båda föräldrarnas inkomster samt barnets ålder, fritidsaktiviteter etc. Om båda föräldrarna har barnet boende hos sig lika mycket behöver inget underhållsbidrag betalas ut, utan då antas att kostnaderna fördelas jämlikt över tid.

"Underhållsbidrag ska bara betalas ut om ett barn bor mer hos den ena föräldern och därmed medför högre omkostnader"

Underhållsbidraget kan beslutas i domstol, men det vanligaste är att föräldrarna, som ju har den bästa inblicken i omkostnaderna kring barnet, själva kommer överens om en summa, som sedan omprövas om omkostnaderna skulle öka eller minska.

Hur mycket ska man betala?

Omkostnaderna för ett barn varierar såklart beroende på dess fritidsaktiviteter, klädköp, föräldrarnas ekonomi osv. I underhållsbidraget ska allt detta räknas in, dessutom ska kostnader för läkarbesök, eventuella mediciner, hygienartiklar och försäkringar tas med. Den årliga kostnaden slås ut till ett månadsbaserat snitt och ställs mot föräldrarnas ekonomi, inte bara den betalande förälderns.

Det kan kännas krångligt att komma överens om ett lämpligt belopp, och är man osäker kan man alltid vända sig till en jurist eller till familjerätten i kommunen för att få hjälp att beräkna underhållsbidraget. Hos Försäkringskassan finns även ett praktiskt beräkningsverktyg där man kan fylla i alla uppgifter och räkna ut ett bra månadsbelopp.

När underhållsbidraget räknas ut har den underhållsskyldige rätt att dra av vissa kostnader, ett så kallat förbehållsbelopp. Till detta belopp räknas till exempel kostnader för eget uppehälle, samt underhållsbidrag för eventuella andra barn samt försörjningskostnader för sambo och bonusbarn.

Vill föräldrarna ändra beloppet på ett juridiskt bindande sätt behöver man inte vända sig till tingsrätten utan kan själva skriva kontrakt om det eller vända sig till familjerätten för att få hjälp.

Försäkringskassans roll

Försäkringskassan har i uppdrag att hjälpa föräldrar att komma överens och samtidigt vara sams, allt för barnets bästa, de ska inte bestämma beloppets storlek eller betala ut några pengar. Om den underhållsskyldige föräldern inte klarar av att betala bidraget på grund av dålig ekonomi betalar dock Försäkringskassan ut ett så kallat underhållsstöd som ska täcka kostnaderna. Underhållsstödet är man dock återbetalningsskyldig till och skulderna kan bli stora i det långa loppet. Det är därför viktigt att man ser till att göra upp om ett lämpligt underhållsbidrag som man vet att man kan hantera, samt är noga med att säkra sin försörjning med ett underhållsbidrag inräknat.

När man blir oense om beloppet

Av privatekonomiska skäl, samt ändrade omkostnader för barnet och annat, kommer det då och då perioder då man är oense om underhållsbidraget. Det är viktigt att då respektera varandras argument och ståndpunkter och inte blint låsa sig vid en position och hänvisa till tidigare avtal. Ta hjälp av en jurist eller hos familjerätten och låt dem göra en objektiv bedömning av er situation. Resultatet blir ofta en kompromiss som båda parter kan nöja sig med. Det är alltid värt att ge med sig lite för att ge sitt barn en lugn och trygg uppväxt med föräldrar som kommer överens på ett civiliserat sätt.

 

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

19 dec 2017