Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?

I Sverige anses gemensam vårdnad vara det bästa för barnet. När två föräldrar som haft gemensam vårdnad separerar, fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet. Det betyder att de tillsammans har ansvaret för att uppfostra barnet och ta vad lagen kallar ingripande beslut rörande dess framtid, frågor som rör exempelvis skolgång och boendeort.

"Ju längre bort en förälder flyttar, desto svårare blir det att behålla gemensam vårdnad om barnen. Stora avstånd kräver tydligare arrangemang för att gemensam vårdnad ska fungera"

För att tillsammans kunna samarbeta kring dessa frågor och erbjuda barnet en stabil och trygg uppväxt är det viktigt att föräldrarna har en bra kommunikation sinsemellan och stödjer varandra. Vid vårdnadstvister lägger domstolen stor vikt vid föräldrarnas förmåga att kommunicera. Om rätten finner att någon av föräldrarna medvetet har försvårat kommunikationen och samarbetet kring vårdnaden, kan den föräldern bli av med vårdnaden. Det är oerhört viktigt att den som har vårdnaden om ett barn värnar barnets umgängesrätt med båda sina föräldrar.

Barnets hemadress och boende

När två föräldrar separerar är det ändå hos en av föräldrarna som barnet har sin folkbokföringsadress, det som anses som barnets hemadress. Sedan kan vistelsen hos föräldrarna delas upp lite olika. Vanligt är ett så kallat växelvis boende, där barnet bor en vecka i taget hos vardera föräldern. En förutsättning för detta är att barnet har någorlunda nära till skola, vänner och fritidsaktiviteter från båda adresserna. Om så inte är fallet, utan en av föräldrarna bor längre bort, brukar andra arrangemang fungera bättre. Ju äldre barnet blir desto mer tenderar dessa arrangemang att lösas upp och mer hänsyn måste tas till barnets egen vilja, behov och intressen.

Om en förälder flyttar själv

Vad händer då med vårdnaden om en av föräldrarna flyttar så långt bort att det hindrar samarbete kring vårdnaden om barnet? Låt oss säga att den förälder flyttar som inte har vårdnaden om barnet. Den föräldern kan inte räkna med att ha barnet boende hos sig varannan vecka eftersom det kraftigt skulle försvåra skolgång och ha inverkan på barnets fritid och sociala umgänge. Kontakten med barnet skulle bli mer sporadisk, och umgänget skulle bli hänvisat till långhelger och skollov. Utöver det kan det inte anses ha ingripande betydelse i barnets liv, eftersom det inte påverkar barnets skolgång eller boendeort.

Den förälder som flyttar långt från barnet och den andra föräldern kan dock inte räkna med att kunna ha kvar gemensam vårdnad om barnet, om inte föräldrarna kan komma överens om tydliga arrangemang kring vårdnaden. Om båda föräldrarna har en stark vilja att få samarbetet att fungera via telefon och mail går det att ha kvar gemensam vårdnad. Ytterst är det en fråga om samarbete mellan föräldrarna och så länge de är beredda att jobba för att få det att fungera så är det bra.

Om däremot den förälder som har barnet boende hos sig anser att flytten kommer att försvåra samarbetet, kan hen ansöka om ensam vårdnad om barnet. I sådana fall kan rätten anse att den förälder som flyttar förverkar sin rätt till vårdnad om barnet och tilldöma ensam vårdnad till föräldern som har barnet boende hos sig.

Om en förälder vill flytta med barnet

Om den förälder som har barnet boende hos sig önskar flytta med barnet till annan ort ser det lite annorlunda ut. Detta är ett tydligt exempel på ett ingripande beslut eftersom det på en gång påverkar barnets boende, dess skolgång, dess sociala nätverk och fritidsaktiviteter. För att kunna flytta med barnet krävs att den andra föräldern ger sitt godkännande. Om den andre föräldern inte ger sitt godkännande har föräldern enligt lag inte rätt att flytta med barnet, utan det räknas som egenmäktigt med barn

Vill man flytta med sitt barn till en annan ort och inte har den andra förälderns tillåtelse måste man alltså söka ensam vårdnad, för att få egen beslutanderätt om barnet. Dock kan sägas att det är ytterst sällsynt att rätten dömer ensam vårdnad till en förälder som vill flytta med sitt barn eftersom det som tidigare nämnts påverkar barnet på så många sätt och dessutom inverkar negativt på umgänget med den andra föräldern. I svensk lag är det barnets perspektiv som ges störst hänsyn och rätten kommer att döma enligt vad som befinns vara bäst för barnet och inte utifrån föräldrarnas önskemål.

Föräldrabalken

Det ska dock också sägas att varje fall är unikt, och beroende på hur situationen ser ut kan rätten döma lite olika. Vill du veta mer om lagar och regler kring vårdnad, boende och umgänge är ett bra tips att titta igenom Föräldrabalkens 6:e kapitel på lagen.nu. Föräldrabalken är svensk lagstiftning som behandlar rättsförhållandet mellan barn och föräldrar.

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnad om barn.

 

11 Dec 2017