Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Retroaktivt underhållsbidrag

Om ett barn bor med endast den ena föräldern ska den andra också betala underhåll. Det kan fastställas i domstol och kallas underhållsbidrag.

Kan underhållsbidrag betalas ut retroaktivt?

Båda föräldrarna är skyldiga att betala underhåll för sina barn. Den plikten gäller fram till att barnet blir myndigt, alltså fyller 18 år. Om barnet fortfarande studerar vid 18 års ålder kan plikten att betala underhåll förlängas till 21 år.

Det här brukar lösa sig av sig själv i de flesta familjer. Men om föräldrarna är skilda, flyttat isär eller aldrig levt tillsammans kan frågan om underhåll leda till konflikt. När det händer, kan föräldrarna vända sig till rättsväsendet för att lösa frågan om hur underhåll ska betalas.

Skyldighet att betala i efterhand

När barnet lever tillsammans med endast en förälder ska den andra föräldern alltså bidra ekonomiskt. Båda föräldrarna ska betala likvärdigt för barnets uppehälle och kostnader.

Exakt vad som är rimligt att betala skiljer sig från fall till fall. Hänsyn tas till barnets individuella behov. Hänsyn tas även till vilka ekonomiska möjligheter föräldrarna har. När föräldrarna lever tillsammans under samma tak med varandra brukar frågan om underhållsbidrag lösa sig i och med att föräldrarna har mer eller mindre delad ekonomi.

När frågan måste lösas av domstol får parterna veta hur mycket var och en ska betala för det gemensamma barnet. Om en part inte betalat alls, eller betalat för lite i förhållande till reglerna, då kan den bli skyldig att i efterhand betala sin del. Det är det som kallas retroaktivt underhållsbidrag. Det innebär alltså att en förälder blir skyldig att betala underhåll för en tidsperiod som redan har varit.

Spelar ingen roll var barnet bor

En del föräldrar tror att de inte behöver betala för sitt barn när barnet själv väljer att bo hos den andre föräldern. Att den andra föräldern också vill ha barnet boende hos sig spelar inte någon roll. Båda föräldrarna ska vara med och betala underhållet oavsett hos vem barnet väljer att bo.

Den lag som styr reglerna i den här frågorna är föräldrabalken som i lagtext ofta förkortas FB.

En förälder (eller båda) kan alltså ta hjälp av rättsväsendet för att reda ut hur mycket föräldrarna ska betala var för sig. Det är bra för att undvika konflikt och för att se till att barnet får det stöd det behöver i livet.

Men pengarna som ingår i underhållet betalas inte till barnet. Det är den förälder som står för utgifterna som ska få pengarna. Om till exempel en mamma har sin dotter boende hemma ska pappan bidra med pengar till underhållet, pengarna ska betalas till mamman.

Den som vill få hjälp att lösa frågan om retroaktivt underhåll har tre år på sig. En domstol kan alltså inte ta ställning till längre tid än så tillbaka i tiden.


Läs mer

Så kan en vårdnadstvist vara för dig som pappa

Vårdnadstvist vid våld i hemmet

Vårdnadsutredning

 

Kontakta oss så hjälper vi dig!
16 Jun 2021