Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnadsutredning

Vad är en vårdnadsutredning?

När en vårdnadstvist uppstår mellan två föräldrar måste tingsrätten göra sig en bedömning av familjesituationen för att kunna döma. Man ger då familjerätten i uppdrag att utföra en vårdnadsutredning. Syftet med vårdnadsutredningen är att hjälpa rätten att komma fram till vad som är det bästa för barnet med betoning på umgänge, välmående och trygghet.

Barnets bästa får ses som en kombination av egen vilja och föräldrarnas förmåga att skapa trygghet och samarbeta. I en vårdnadstvist förekommer ofta missämja mellan föräldrarna och det är socialtjänstens uppdrag att försöka skapa sig en objektiv bild av situationen. Familjerätten kan i vårdutredningen lämna en rekommendation till tingsrätten om vad som är bäst för barnet. För det krävs ett särskilt nämndbeslut och rekommendationen är endast vägledande. Rätten dömer ibland enligt rekommendationen, ibland inte.

Utredningen

En vårdnadsutredning ska genomföras noggrant, men med tanke på barnets bästa bör den inte ta för lång tid. Vanligtvis tar en utredning ungefär tre eller fyra månader. Utredningen utförs av socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört. Om någon förälder är bosatt i en annan kommun kan det bli tal om samarbete mellan kommunerna.

Under en vårdnadsutredning för socialsekreterarna samtal med båda parterna och med barnet (eller barnen). Alla frågor som utredarna ställer ska vara relevanta för utredningen och kunna motiveras. Samtalens syfte är att få föräldrarna att berätta om sin situation, sin relation med barnet och även barnets relation till föräldrar, syskon och vänner. Utredaren kommer också att fråga om det förekommit våld eller övergrepp mot barnet av antingen någon av föräldrarna eller annan närstående. Frågor om missbruk och psykisk ohälsa tas också upp.

Samtal med barnet sker både enskilt och tillsammans med respektive förälder. Det bästa är om samtalen kan ske i hemmiljö eller på någon plats där barnet känner sig tryggt. Ju äldre barnet är, desto större hänsyn ska tas till barnets vilja och åsikter. Misstänker utredarna att barnets åsikter starkt färgats av någon av föräldrarna ska detta noteras i utredningen.

Helst ska flera samtal genomföras med föräldrarna och barnet. Utredarna bör också intervjua närstående och andra personer med inblick i familjens situation, till exempel skolpersonal. När utredarna anser sig ha tillräckligt med material sammanställer man en rapport och överlämnar den till tingsrätten som har den som underlag vid en dom.

Vikten av ett bra juridiskt ombud

Vid en vårdnadsutredning förekommer ofta missämja mellan föräldrarna och mycket som sägs kan vara färgat av detta. Det är inte ovanligt att föräldrar anklagar varandra för missförhållanden och talar nedsättande om den andre. Det är utredarnas jobb att försöka vara så objektiva som möjligt och inte välja sida i konflikten.

Tyvärr är vårdnadsutredningarna ofta av väldigt varierande kvalitet. En del utredningar är mycket slarvigt genomförda, med ett tydligt ställningstagande för eller emot någon av föräldrarna, vilket kan skönjas i hur rapporten är skriven. Detta är allvarligt, eftersom rätten ofta dömer utifrån rapporten. Alltså kan någon timmes samtal vara avgörande för hur domen faller i  vårdnaden om barnet.

För att bäst kunna tillvarata sina intressen och få fram sin bild av situationen är det därför viktigt att ha ett bra juridiskt ombud vid sin sida i rätten under rättegången. En bra advokat kan hjälpa till att nyansera en tydligt vinklad rapport från en vårdnadsutredning. Se till att det juridiska ombud du väljer har goda kunskaper inom familjerätt och erfarenhet av vårdnadstvister.

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

12 Oct 2021