Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Förhandlingar med stängda dörrar

Vad innebär det att en förhandling i domstol sker bakom stängda dörrar, och vilka skäl kan finnas?

Kan man begära att förhandlingen sker bakom stängda dörrar vid en vårdnadstvist?

Det är frågor som många ställer sig när man ska upp i domstol och bara själva tanken på processen får en att känna obehag. Att dessutom debattera sina barn och sitt förhållande inför främmande människor gör så klart bara obehaget större. Vi ska här kort titta närmare på vad öppna och stängda dörrar och vilka möjligheter man har att begära stängda dörrar vid en domstolsförhandling.

Offentlighetsprincipen

Enligt svensk lag ska förhandlingar i rätten ske offentligt, det vill säga vem som helst ska kunna närvara, exempelvis journalister, studerande eller närstående. Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF) och har varit en del av svensk lag sedan 1766. Offentlighetsprincipen gör att allmänheten kan få insyn i myndigheters agerande och är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle.

De lagar som berör förhandlingar i svenska domstolar finns samlade i Rättegångsbalken, och dess femte kapitel behandlar särskilt offentliga förhandlingar.

Om en förhandling behandlar sekretessbelagda uppgifter kan dock rätten besluta att förhandlingarna ska hållas bakom stängda dörrar. Beslutet om stängda dörrar tas av rätten när den bedömer att det är påkallat. Den åtalade eller parterna i ett tvistemål behöver vanligtvis alltså inte begära stängda dörrar om skäl finns för det. Dörrarna hålls dock bara stängda under den del av förhandlingen där känsliga uppgifter behandlas. 

Förutom ovan nämnda skäl kan ett beslut om stängda dörrar tas:

  • Om den åtalade i ett brottsmål är under 21 år.

  • När målet är ett sexualbrott.

  • När uppgifter som rör någon av parternas eller den åtalades personliga eller ekonomiska förhållande ska behandlas.

  • När förhör ska hållas med personer under 15 år.

  • Om någon av parterna eller den åtalade har en psykisk störning.

Den tredje och fjärde punkten är som vi ska se särskilt intressanta ur ett vårdnadstvistperspektiv.

Tvistemål

En vårdnadstvist är ett tvistemål, dvs ingen av parterna står åtalad för ett brott utan parterna har en tvist som de inte kan lösa på egen hand och begär därför rättens hjälp att lösa frågan. Det kan kännas väldigt utsatt för parterna i en vårdnadstvist att främmande åhörare har tillträde till förhandlingssalen, men det kan också sägas att parterna frivilligt sökt sig till rätten med sin tvist.

Därför är en vårdnadstvist i regel offentlig. Parterna kan dock, med hjälp av sina advokater, kräva att dörrarna ska hållas stängda under den del av förhandlingen då deras personliga eller ekonomiska förhållanden ska behandlas, och rätten kan bevilja detta om den finner det motiverat. Observera att här gäller det alltså att parterna själva via sina advokater begär att dörrarna hålls stängda, rätten kommer normalt inte att besluta om det självmant.

Om det berörda barnet ska förhöras under förhandlingen ska det enligt Rättegångsbalken också ske bakom stängda dörrar.

Som vi kan se finns det möjligheter att få förhandlingarna att ske inför stängda dörrar, och det är inte ovanligt att så sker under åtminstone en del av förhandlingarna. De uppgifter som framkommit medan dörrarna hållits stängda är även i fortsättningen sekretessbelagda och inte offentliga handlingar.

Oavsett om rättegången hållits delvis bakom stängda dörrar eller inte är domen alltid offentlig.

Muntlig förhandling

En vårdnadstvist är en komplex och tidvis smärtsam process att gå igenom och även om delar av förhandlingen sker inför stängda dörrar går det inte att komma ifrån att ens privata liv ställs ut i offentligheten. En vårdnadstvist inleds alltid med en muntlig förberedelse, ett mindre sammanträde där rätten försöker få parterna att komma överens. Den muntliga förhandlingens syfte är dels att reda ut eventuella oklarheter innan förhandlingen, men kanske framför allt för att få parterna att komma till en uppgörelse och undvika huvudförhandling, rättegång, helt och hållet. Vill man slippa gå upp i rätten är det här sista chansen att komma överens med den andra föräldern.

Erfaren jurist

Du ska alltid låta dig företrädas av en erfaren och kunnig advokat vid en vårdnadstvist. En bra advokat för din talan i rätten och hjälper dig även att begära stängda dörrar när privata eller känsliga uppgifter behandlas. På Salmi & Partners har vi lång erfarenhet och en gedigen kunskap kring familjerätt och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor gällande vårdnadstvist eller andra familjerättsliga frågor.

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

27 Apr 2022