Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnadstvist vid våld i hemmet

När föräldrarna till ett barn skiljer sig säger lagen att vårdnaden om barnet även i fortsättningen ska vara gemensam. Grundtanken i svensk lag är att barnets bästa ska vara i fokus och det anses i de allra flesta fall vara bäst för barnet om föräldrarna samarbetar kring ingripande beslut som rör barnet.

Om en av föräldrarna på grund av missbruk eller psykisk ohälsa bedöms vara oförmögen att sörja för vårdnaden om barnet, kan rätten döma till ensam vårdnad för den andra föräldern. Detsamma gäller om en förälder slår eller hotar barnet eller på annat sätt utsätter det för risker som kan inverka menligt på barnets hälsa och utveckling.

Våld i hemmet

När det gäller våld mellan föräldrar blir det lite mer komplicerat. Det är ingen självklarhet i svensk lagstiftning att en förälder som utövat våld mot den andra föräldern blir av med vårdnaden om barnet, utan här går regeln om barnets bästa före, det vill säga gemensam vårdnad är att föredra. För att en förälder ska bli av med vårdnaden om barnet måste det bedömas att det finns ett hot mot barnet och en risk att det kommer att utsättas för våld.

Kvinnofrid och ensam vårdnad

En man som slår eller verbalt misshandlar sin hustru eller sambo gör sig skyldig till brott mot kvinnofriden och kan dömas till fängelse i minst nio månader och högst sex år. Dock leder många misshandelsfall inte till fällande domar, då det i många fall kan vara svårt att bevisa misshandel, om den inte nyligen inträffat. Många kvinnor vågar inte heller anmäla utan väljer istället att på ett eller annat sätt ursäkta mannens beteende.

En kvinna som blivit slagen av sin man och på grund av detta oroar sig för sina barns välbefinnande kan vilja få ensam vårdnad om sitt barn. För att få ensam vårdnad krävs att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten mot den andra föräldern och begär att vårdnaden ändras. Tingsrätten har då enligt lagen att ta ställning till familjens situation och döma på det sätt som är bäst för barnet. Här väger principen om gemensam vårdnad som barnets bästa tungt, och tingsrätten ska besluta om fortsatt gemensam vårdnad, om inte särskilda skäl föreligger.

Vårdnadsutredning

För att få en inblick i familjesituationen ger rätten familjerätten i uppdrag att göra en vårdnadsutredning. Utredningens syfte är att belysa hur vårdnaden om barnet fungerar och hur samarbetet kring barnet fungerar. Man gör intervjuer med föräldrarna och andra närstående, samt med skolpersonal och andra personer i barnet närhet. Man gör även intervjuer med barnet självt, oftast med någon av föräldrarna närvarande.

Stor vikt läggs vid föräldrarnas förmåga att samarbeta kring vårdnaden om barnet. En kvinna som blivit misshandlad kan av förståeliga skäl ha svårt att samarbeta. Enligt gällande lagstiftning räcker det dock inte som skäl till att få ensam vårdnad, tvärtom kan det ligga en i fatet att man förhindrat samarbete kring vårdnaden och i värsta fall kan kvinnan bli av med vårdnaden.

Ombytta roller

Det ska också sägas att det också förekommer att män misshandlas av kvinnan som de bor med. Det är naturligtvis lika traumatiskt, dock mycket mer sällsynt. Dessa fall tenderar också att vara mer osynliga, män som blir misshandlade upplever det som något skamfyllt och vågar ofta inte berätta. Samtidigt vågar man inte lämna relationen på grund av risken att förlora kontakten med barnet.

Vittne till våld

Barn som bevittnat våld i hemmet har utsatts för en traumatisk händelse som i de flesta fall ska kunna leda till att den våldsverkande föräldern blir av med vårdnaden, på samma sätt som det är självklart att en förälder som misshandlat sitt barn ska bli av med vårdnaden.  Det är dock inte alltid lätt att bevisa vad barnet sett och inte sett. Barnets lojalitet med båda föräldrarna kan göra att det sluter sig och inte vill berätta. Här gäller det för socialnämnden att vara extra lyhörd för att kunna ta reda på vad som är sant och falskt, det förekommer ju nämligen också tyvärr att föräldrar på falska grunder anklagar varandra för misshandel för att få ett övertag i en vårdnadstvist.

Kritik

Många röster har höjts mot att lagen om vårdnad behöver revideras och att det läggs för stor vikt vid gemensam vårdnad som det bästa i alla tänkbara fall. Man menar att det finns föräldrar som faktiskt inte har sitt barns bästa för ögonen och att barns rättigheter kränks i de fall vårdnaden fortsätter vara gemensam. Man menar också att bevisbördan i många fall felaktigt läggs på den som rapporterar om misshandel eller misstänker att ens barn far illa. I värsta fall kan en dom leda till att ett barn tvingas leva med en våldsam förälder, på grund av att det anses som barnets bästa att vårdnaden är gemensam.

Barnombudsmannen har föreslagit att man borde införa tidsbegränsade domar i vårdnadstvister. Det kan göra det lättare för rätten att döma till ensam vårdnad vid misstanke om våld i hemmet, och samtidigt en chans för förövaren att bättra sig och visa att hen är kapabel att inneha vårdnaden om barnet. 

Vi kan hjälpa dig

På Salmi & Partners  har vi stor kunskap och lång erfarenhet av vårdnadstvister och även av fall där det förekommit våld i hemmet. Vi vet vilka fallgropar som finns och hur man på bästa sätt hjälper dig genom en rättsprocess om du råkat ut för våld, eller är rädd att ditt barn ska bli det. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett samtal eller om du har några frågor. Vi brinner för familjerätt och för alla barns rätt till en trygg uppväxt.

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

28 Nov 2017