Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vad innebär umgängessabotage?

Föräldrar som separerar har antingen fortsatt gemensam vårdnad om barnet, eller så tas vårdnaden över av den förälder som barnet bor mest hos, om föräldrarna är överens om detta. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är ansvarig för barnets uppfostran och att ta beslut som är av avgörande beslut för barnets trygghet och framtid, samt dess psykiska och fysiska välbefinnande. Exempel på sådana beslut kan vara barnets skolgång, boendeort och ekonomi. Mindre beslut rörande exempelvis fritidsaktiviteter och klädinköp kan tas även av en förälder som inte är vårdnadshavare.

Att medvetet förhindra umgänge

Om någon av föräldrarna medvetet försöker förhindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan ske på flera olika sätt. Föräldern som barnet bor stadigvarande hos kan till exempel vid upprepade tillfällen hävda att barnet är sjukt eller planera in aktiviteter för barnet på den planerade umgängestiden.

"Att försöka förstöra den ena förälderns umgänge med barnet genom att hävda att barnet är sjukt, planera aktiviteter, resa bort eller tala illa om föräldern inför barnet"

Att utan medgivande resa bort med barnet då det skulle ha träffat den andra föräldern är också umgängessabotage. Ett annat exempel är när en förälder baktalar den andra föräldern inför barnet att barnet inte längre vill träffa denne. Att på detta vis manipulera barnets känslor inför den andra föräldern är ett klart exempel på umgängessabotage.

Barnets rätt till båda sina föräldrar

Oavsett om vårdnaden om barnet är gemensam eller enskild har man skyldighet att se till att barnet regelbundet får träffa och umgås med båda föräldrarna. Det är detta som är umgängesrätten, barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna. Föräldrarna kan få hjälp att hos Familjerätten att skriva ett avtal som reglerar umgänget.

Anledningar till umgängessabotage

Det kan finnas många anledningar till att man vill förhindra barnet att umgås med den andra föräldern. Missunnsamhet och negativa känslor inför sin före detta partner är tyvärr inte ovanligt. Man kan tycka att personen ifråga har negativa sidor som man inte tycker att barnet bör utsättas för.

Men det kan också vara så att man är genuint orolig för att barnet far illa hos den andra föräldern, eller att barnet försummas under vistelserna där. Man tycker sig se tecken på psykisk ohälsa eller våldstendenser hos den andra föräldern och vill inte riskera sitt barns välbefinnande. 

Inte sällan är anledningen en kombination av ovanstående, man har ett kritiskt öga till den andra föräldern och väljer att tolka handlingar och uttalanden på ett negativt sätt. Oavsett vilket är det alltid bättre att söka hjälp hos familjerätten eller en familjeterapeut för att komma tillrätta med problemen, än att sabotera umgänget, vilket vi snart ska se.

Om man blir utsatt för umgängessabotage

Den förälder som anser sig ha blivit hindrad att umgås med barnet bör först vända sig till kommunens familjerätt för samarbetssamtal. Fungerar inte det kan den andra föräldern lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten kan fatta ett interimistiskt beslut gällande umgänge en vecka från den muntliga förberedelsen.

Man kan bli av med vårdnaden

Om en förälder kontinuerligt saboterar umgänget kan denne bli av med vårdnaden av barnen. Enligt lag är en vårdnadshavare skyldig att respektera umgängesrätten och tillgodose barnets behov av att träffa båda sina föräldrar. Vårdnaden tillfaller i dessa fall den förälder som bäst anses kunna tillgodose dessa behov.

Umgängessabotage är således en mycket osäker och riskabel väg att gå för en förälder som misstror sin före detta partner. Det bästa är istället att försöka se bortom sina egna känslor och erfarenheter av personen och i stället objektivt se dennes egenskaper som förälder och förmåga att ta hand om barnet. I slutändan är det ju sitt barns välbefinnande man mest värnar om. Om man dock misstänker att barnet far illa bör man kontakta socialtjänsten och låta dem göra en utredning.

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

11 Dec 2017