Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Riskbedömning vid vårdnad och umgänge

Vad är egentligen en riskbedömning vid vårdnad och umgänge? I mål om vårdnad och umgänge så fyller riskbedömning en väldigt stor funktion.

Riskbedömning vid vårdnadsfrågor kan minska antalet tvister

Tvister om vårdnad har ökat dramatiskt - 48% mellan åren 2006-2017 - och genom riskbedömningar kan tvister minskas utanför den officiella processen. Det är eftersträvansvärt då en vårdnadstvist tenderar att dels bli långdragen och dels också primärt drabba barnen.

I en tredjedel av alla vårdnadstvister finns påståenden om att barnen far illa hos den andre vårdnadshavaren. I dessa mål så har domstolen en skyldighet att utreda påståendet. Den riskbedömning som görs i samband med detta syftar till att barnet inte ska riskera att fara illa.

Det gäller för framtiden. Oavsett om det finns en historik av våld eller övergrepp så tar en riskbedömning hänsyn till framtiden och är framåtskridande: finns en risk att barnet far illa? En tidigare våldsam förälder kan exempelvis ha genomgått terapi eller andra behandlingar i syfte att avhjälpa det negativa, våldsamma beteendet.

Riskbedömning sker i två steg

Förenklat kan en riskbedömning sammanfattas i två steg. Det första steget innebär att prövningen ska identifiera och fastställa förekomst av risker. En riskfaktor är i sin tur en omständighet som indikerar en risk för att barnet ska riskera att fara illa.

Exempel: har ett barn tidigare utsatts för våld eller övergrepp så är det en uppenbar riskfaktor att ta hänsyn till. Detsamma om det finns dokumentation som visar att den ene föräldern brukat våld mot den andre. Psykisk ohälsa och missbruk kan även de räknas som riskfaktorer.

Konstateras det att en risk finns så påbörjas nästa steg i riskbedömningen. Den innebär att riskfaktorn i fråga ska individualiseras och prognostiseras i förhållande till barnet. En riskfaktor och förekomsten av en sådan innebär inte per se att det finns en risk i att ett barn riskerar att fara illa.

Skyddsfaktorer spelar en väsentlig roll

Skyddsfaktorer har en betydande roll i bedömningen kring risker. En sådan kan innebära att risken för utsatthet minskas. Terapi nämndes ovan, och andra skyddsfaktorer kan vara exempelvis behandling mot ett missbruk eller ny medicinering.

Givet är att tiden också spelar en stor roll. Har regelbunden terapi skett och under en längre tid? Det är avgörande vid en riskbedömning. En annan faktor att ta hänsyn till gäller skillnaden mellan vårdnad och umgänge.

Exponeringen av en viss risk har också betydelse. En bedömning görs ofta i att ett barn löper mindre risk att exponeras för en viss risk om det handlar om ett begränsat umgänge. Därför kan en förälder bedömas som olämplig som vårdnadshavare, men lämplig som umgängesförälder och därmed fortsatt ha regelbunden kontakt med sitt barn. Rätten utgår alltid från vad som är bäst för barnet. En riskbedömning syftar till att säkerställa detta i varje enskilt fall.


Liknande artiklar

Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?

Förhandlingar med stängda dörrar

Varannan vecka | Gemensam vårdnad

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.
12 Oct 2020