Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Pappa fick rätt i vårdnadstvist

Här berättar vi om ett fall där båda föräldrarna fick vårdnad i hovrätten trots att mamman i första instans fick ensam vårdnad om sin son. Det är Dagens Juridik som berättar den om den här historien.

Denna vårdnadstvist inleddes för ett par år sedan. Pappan till den fyraårige pojken vände sig till tingsrätten i Stockholm med en begäran om gemensam vårdnad om sonen. Tingsrätten avslog dock pappans begäran och mamman fick även i fortsättningen ensam vårdnad om pojken.

Bor på olika orter

Enligt rätten så baserade man beslutet på det faktum att mamman och pappan bor på olika orter och på att föräldrarna inte bott ihop överhuvudtaget under pojkens livstid. Dessutom ansåg rätten att föräldrarnas problematiska relation, full av bråk och konflikter, var en negativ aspekt. Dock ansåg tingsrätten att båda föräldrarna var lämpliga vårdnadshavare var för sig. Man ansåg dock att det saknades ett nödvändigt förtroende mellan mamman och pappan helt enkelt, och sonen skulle inte få den trygghet och lugn som han behöver. Rätten såg inte att det fanns en realistisk möjlighet till att föräldrarna skulle få till ett lyckat samarbete i framtiden. Därför gick man på vårndadsutredarnas linje och beslutade att mamman skulle få ensam vårdnad om pojken.

Pappan fick rätt i hovrätten

Pappan gick till Svea hovrätt med en överklagan, och där fick han rätt. Enligt hovrätten så fanns det inga omständigheter kring familjen som tillräckligt starkt talade för att mamman skulle få ta hand om sonen på egen hand. Dessutom pekade man på grundregeln att man i första hand ska sikta på gemensam vårdnad för barnets bästa. Dessutom instämde man i den tidigare bedömningen att båda föräldrarna var lämpliga vårdnadshavare.

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

23 Feb 2017