Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Nämndemän i en vårdnadstvist

När det är dags att döma i en vårdnadstvist har domaren ofta sällskap av tre nämndemän. Hur utses de och vilken påverkan har de på domen?

En vårdnadstvist är ett tvistemål, det vill säga ett mål där domstolen inte utdömer något straff utan som är till för att avgöra en fråga mellan två parter som inte kan komma överens gällande angelägenheter kring barnet. Ett sådant mål har inte samma fokus på bevisföring som ett brottmål, där det handlar om att utröna om en misstänkt person är skyldig eller inte.

”Nämndemännen har ingen juridisk utbildning, utan är där som representanter för samhället i stort och utsedda av sina politiska partier. Samtidigt har de krav på sig att inte låta sina politiska åsikter färga av sig på hur de väljer att döma”

I en vårdnadstvist läggs, medvetet eller omedvetet, ofta mycket vikt vid hur trovärdiga de inblandade parterna verkar. Det handlar med andra ord ofta om föräldrarnas karaktär och den livsstil de valt, utöver de fakta som är för handen. Socialnämndens utredning ligger till grund för mycket av domstolens bedömning, men även den kan vara färgad. Därför är nämndemännens roll i tvistemål en ofta debatterad fråga.

Domaren dömer med hjälp av nämndemännen

Vid varje huvudförhandling är det en yrkesdomare som leder arbetet, men domaren ska döma tillsammans med lekmännen. Det förekommer dock i praktiken att huvudförhandlingar av olika anledningar sker utan nämndemän, och parterna och deras ombud brukar då få frågan om det går bra att ha förhandlingen ändå, något de flesta brukar gå med på.

Om nämndemän deltar i en huvudförhandling väger deras åsikter nästan lika tungt som domarens, men om två nämndemän tycker en sak, och domaren och den tredje nämndemannen en annan, så är det domaren som avgör.

Varför lägger man juridiskt ansvar på lekmän?

För någon som försöker sätta sig in i systemet med nämndemän kan det till en början verka märkligt att låta personer helt utan juridisk utbildning ha makt över vad som döms i svenska domstolar. 

Det finns många kritiker till systemet med nämndemän, men många försvarar också systemet. Förespråkare till nämndemän menar att systemet med nämndemän stärker rättssäkerheten. Anledningen till att vi har nämndemän är, enligt förespråkarna, just att de ska vara frikopplade från den juridiska världen. Nämndemännen garanterar att vårt rättssystem speglar det samhälle vi lever i och inte blir en sluten enhet. Våra politiska partier har också en lång erfarenhet av att utse nämndemän och är i de flesta fall bra på att hitta opartiska och omdömesgilla personer.

Är nämndemännen opartiska i praktiken?

En vårdnadstvist är en uppslitande process, och många tycker att det känns osäkert att det sitter främmande människor utan juridisk kompetens och dömer i för dem livsavgörande frågor. Många domar på senare år har också lett till tvivel kring nämndemännens opartiskhet. Hur mycket kan man lita på att en person som utsetts av sitt politiska parti verkligen dömer helt utan att väga in sina politiska åsikter?

Ett vårdnadsmål kan handla om moral, om förutfattade meningar gällande könsroller, om ursäktande av våld i familjens namn och så vidare, och det har förekommit mål där nämndemännens ageranden har ansetts vara jäviga eller färgade av det egna partiets åsikter.
Det är viktigt att poängtera att de allra flesta nämndemän sköter sitt uppdrag på ett ansvarsfullt och opartiskt sätt. Men om du går igenom en vårdnadstvist där du misstänker att någon av nämndemännen agrar partiskt eller utifrån sina politiska åsikter ska du alltid ta upp det med din advokat, som i sin tur kan anmäla detta till rätten.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
22 Oct 2019