Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Mor- eller farföräldrar som vårdnadshavare

Kan en förälder på eget bevåg skriva över vårdnaden till sina föräldrar? Och hur ser det ut om ett barns föräldrar dör, blir det mor- eller farföräldrarna som automatiskt får vårdnaden då? Det här är nog något som många mor- och farföräldrar funderar över och oroar sig för. Ofta har man starka band till sina barnbarn och funderar över hur deras liv ska bli. Man känner sig också i de flesta fall redo att ta över vårdnaden om barnbarnen om deras föräldrar skulle gå bort eller på något sätt bli oförmögna att sköta vårdnaden om barnen.

”Sanningen är att det i varje enskilt fall är upp till Tingsrätten att besluta om vårdnaden av barnen om de ordinarie vårdnadshavarna, föräldrarna, inte längre kan komma i fråga”

Enligt lagen, i det här fallet Föräldrabalken, finns dock inget som antyder att just mor- eller farföräldrar skulle komma i fråga före någon annan som tillförordnad vårdnadshavare som det heter (det är bara föräldrar som i juridisk mening kan vara vårdnadshavare). Det sägs å andra sidan ingenstans att de inte skulle komma i fråga som vårdnadshavare om föräldrarna är oförmögna eller går bort.

Sanningen är att det i varje enskilt fall är upp till Tingsrätten att besluta om vårdnaden av barnen om de ordinarie vårdnadshavarna, föräldrarna, inte längre kan komma i fråga. Vårdnaden kan inte på eget bevåg skrivas över till någon annan, inte ens till den andra vårdnadshavaren, utan det krävs alltid ett beslut i tingsrätten, och det är barnets bästa som styr beslutet, inte föräldrarnas vilja. Vi går här igenom ett par olika scenarior och vad de kan få för konsekvenser gällande vårdnaden.

Om en av föräldrarna dör

Om en av barnets föräldrar dör är det oftast den kvarlevande föräldern som får vårdnaden om barnet, även om denne inte haft vårdnaden tidigare. Om föräldern motsätter sig vårdnaden om barnet, måste dock rätten utse en tillförordnad vårdnadshavare. Finns inga uppenbara kandidater ber man i regel socialstyrelsen att genomföra en utredning för att utse lämplig tillförordnad vårdnadshavare. Grundkriterierna för att kunna utse en ny vårdnadshavare är så klart att denne är lämplig, samt även villig att ta över vårdnaden.

Finns mor- och farföräldrar med i bilden som vill sörja för barnen har de goda chanser att få bli tillförordnade vårdnadshavare. De ska då ansöka om detta till tingsrätten och argumentera för varför de är lämpliga som vårdnadshavare. Det finns även situationer där ett barn bott hos till exempel morföräldrarna trots att vårdnaden om barnet tilldelats pappan. Pappan har då ansett att det bästa för barnet är att bo hos morföräldrarna, men vill ändå vara den som fattar viktiga beslut rörande barnet.

Om båda föräldrarna dör

Om båda föräldrarna dör är situationen liknande, förutom att det inte direkt finns någon självklar kandidat till att ta över vårdnaden. Tingsrätten ber socialtjänsten att genomföra en utredning, och inte sällan faller valet av tillförordnad vårdnadshavare på mor- eller farföräldrar. Det är dock viktigt att den som tilldelas vårdnaden ser till barnets behov av att träffa släktingar på båda sidor och att det behovet respekteras.

Ofta utses de människor som barnet haft mest kontakt med, och här väger även barnets vilja och önskemål in, ju mer ju äldre de är. Vill ett barn uttryckligen bo hos en viss person och denne är positiv, väger det tyngre än eventuell släktrelation.

Åldersfaktorn

Ibland ifrågasätts mor- och farföräldrar som vårdnadshavare på grund av åldern. Man bör ju kunna vara en god vårdnadshavare för barnet till dess att det fyllt 18 år. Det är naturligtvis olika från fall till fall, men naturligtvis vägs ålder och hälsotillstånd in. Det finns också fall där ett barn velat bo hos mor- eller farförälder och fått göra det, men där någon annan yngre släkting eller närstående samtidigt utsetts som vårdnadshavare.

Kontakta oss om du vill veta mer

Inget är hugget i sten i dessa situationer, utan varje fall bedöms individuellt. Som mor- eller farförälder har man varken större eller mindre rätt än någon annan att utses till tillfällig vårdnadshavare om föräldrarna inte längre finns med i bilden. Har du fler frågor om detta får du gärna kontakta oss så kan vi hjälpa dig att utreda just din situation.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.19 sep 2018