Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Mor- eller farföräldrar som vårdnadshavare

Kan en förälder på eget bevåg skriva över vårdnaden till sina föräldrar? Och hur ser det ut om ett barns föräldrar dör, blir det mor- eller farföräldrarna som automatiskt får vårdnaden då? Det här är nog något som många mor- och farföräldrar funderar över och oroar sig för. Ofta har man starka band till sina barnbarn och funderar över hur deras liv ska bli. Man känner sig också i de flesta fall redo att ta över vårdnaden om barnbarnen om deras föräldrar skulle gå bort eller på något sätt bli oförmögna att sköta vårdnaden om barnen.

”Sanningen är att det i varje enskilt fall är upp till Tingsrätten att besluta om vårdnaden av barnen om de ordinarie vårdnadshavarna, föräldrarna, inte längre kan komma i fråga”

Enligt Föräldrabalken finns dock inget som antyder att just mor- eller farföräldrar skulle komma i fråga före någon annan som tillförordnad vårdnadshavare som det heter (det är bara föräldrar som i juridisk mening kan vara vårdnadshavare). Det framgår å andra sidan inte heller att de inte skulle komma i fråga som vårdnadshavare om föräldrarna inte förmår att utöva vårdnaden om barnet eller om föräldrarna går bort.

Föräldrabalkens regler är tillämpliga i fråga om vem som kan utses för uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. Den som utses ska vara lämpad att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 10 a § FB, föräldrabalken. Formuleringen knyter an till vad barn har rätt till enligt den grundläggande bestämmelsen i 6 kap. 1 § FB. Vid valet av vårdnadshavare får hänsyn tas till bland annat barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren. Något företräde för exempelvis släktingar till barnet finns inte angivet. Det är viktigt att den som föreslås har kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare samt är lämplig för uppdraget. Det är inte nödvändigt att barnet bor tillsammans med den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Det är socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört eller vistas som rekryterar och tillsätter särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden lämnar in en ansökan till tingsrätten som fattar beslutet. Socialtjänsten rekryterar, tillsätter och ansvarar för särskilt förordnade vårdnadshavare.Vårdnaden kan inte på eget bevåg skrivas över till någon annan, inte ens till den andra vårdnadshavaren, utan det krävs alltid ett beslut i tingsrätten, och det är barnets bästa som styr beslutet, inte föräldrarnas vilja. Vi går här igenom ett par olika scenarier och vad de kan få för konsekvenser gällande vårdnaden.

Om en av föräldrarna dör

Om en av barnets föräldrar dör är det oftast den kvarlevande föräldern som får vårdnaden om barnet, även om denne inte haft vårdnaden tidigare. Om föräldern motsätter sig vårdnaden om barnet, måste dock rätten utse en särskild förordnad vårdnadshavare. Finns inga uppenbara kandidater ber man i regel socialstyrelsen att genomföra en utredning för att utse lämplig tillförordnad vårdnadshavare. 

Finns mor- och farföräldrar med i bilden som vill sörja för barnen har de goda chanser att bli särskilt förordnade vårdnadshavare. De ska då ansöka om detta till tingsrätten och argumentera för varför de anser sig vara är lämpliga som särskilt förordnade vårdnadshavare. Det finns även situationer där ett barn bott hos till exempel morföräldrarna trots att vårdnaden om barnet tilldelats pappan. 

Åldersfaktorn

Ibland ifrågasätts mor- och farföräldrar som vårdnadshavare på grund av åldern. Man bör ju kunna vara en god vårdnadshavare för barnet till dess att det fyllt 18 år. Det är naturligtvis olika från fall till fall, men naturligtvis vägs ålder och hälsotillstånd in. Det finns också fall där ett barn velat bo hos mor- eller farförälder och fått göra det, men där någon annan yngre släkting eller närstående samtidigt utsetts som särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kontakta oss om du vill veta mer

Inget är hugget i sten i dessa situationer, utan varje fall bedöms individuellt. Som mor- eller farförälder har man varken större eller mindre rätt än någon annan att utses till särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna inte längre finns med i bilden. Har du fler frågor om detta får du gärna kontakta oss så kan vi hjälpa dig att utreda just din situation.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.19 Sep 2018