Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Interimistiskt beslut i vårdnadstvist – vad är det?

Ett interimistiskt beslut i en vårdnadstvist är ett tillfälligt beslut. Det gäller tills vidare, det vill säga fram till dess att domstolen fattar sitt beslut.

Behöver du hjälp eller rådgivning i ett vårdnadsärende? Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan ge dig juridisk expertis och det stöd du behöver under processen. Välkommen att kontakta oss! 

 

Den formella processen för att lösa en vårdnadstvist innehåller ett antal olika steg, och det kan ta tid innan domstolen kommer fram till sitt slutgiltiga beslut. I väntan på det kan man få ett tillfälligt beslut, om situationen kräver det. Det tillfälliga beslutet kallas interimistiskt beslut.

En vårdnadstvist börjar alltid med försök till samförstånd. Föräldrarna kan få kunnig hjälp av kommunen för att hitta en lösning som båda kan gå med på, bland annat genom samarbetssamtal eller medling. Om de ändå inte kommer överens kan det krävas en rättsprocess där domstolen fattar ett beslut om vad som ska gälla.

Processen vid en vårdnadstvist

Processen från samtal till domstolsbeslut brukar se ut ungefär så här:

  • Försök till samförstånd, samarbetssamtal
  • Stämningsansökan till tingsrätten
  • Muntlig förberedelse. En eller flera förhandlingar, eventuellt åtskilda av någon månads prövotid.
  • Eventuellt interimistiskt beslut
  • Eventuellt fler muntliga förberedelser. Det interimistiska beslutet utvärderas.
  • Vårdnadsutredning (utförs av Familjerätten, tar 3-4 månader, hembesök, samtal med BVC)
  • Huvudförhandling
  • Dom (efter ca två veckor). Beslutet gäller förutom vårdnaden även boende och umgänge.
  • Ansökan om verkställighet. Om någon av parterna upplever att motparten inte följer beslutet i domen.

Interimistiskt beslut - så fungerar det

Det interimistiska, eller tillfälliga, beslutet gäller i väntan på domstolens slutgiltiga beslut efter huvudförhandlingen – eller att föräldrarna kommer överens på annat sätt.

Ofta träffas parterna i en ny muntlig förberedelse efter att ha prövat det interimistiska beslutet under en tid. Här kan det interimistiska beslutet utvärderas, och parternas åsikter vägas In i det slutgiltiga beslutet.

Om tingsrätten beslutar att inte avge ett interimistiskt beslut, fortsätter den rådande situationen att gälla i väntan på ett formellt domstolsbeslut.

Snabbupplysning vid interimistiskt beslut

För att kunna fatta ett interimistiskt beslut ber domstolen om en så kallad snabbupplysning från socialnämnden.

Snabbupplysningen innehåller föräldrarnas berättelser och utdrag ur socialregistret. Även utdrag från polisregistret och utlåtanden från andra referenspersoner kan förekomma. Snabbupplysningen innehåller normalt sett inget ställningstagande, men kan göra det vid behov. För detta krävs ett nämndbeslut.

Vad betyder stämningsansökan?

När en förälder stämt in den andre föräldern, utreder socialnämnden (Familjerätten) frågorna om barnets vårdnad, boende, och umgänge på uppdrag av domstolen.

Vad innebär en vårdnadsutredning?

Vårdnadsutredningens syfte är att ge domstolen underlag att bedöma vad som är bäst för barnet. Den utförs av socialnämnden (familjerätten).

Man utgår från barnets behov av att ha kontakt med och känna samhörighet med båda föräldrarna. Mot detta väger man in risken för att barnet ska utsättas för övergrepp, bli bortfört eller fara illa på andra sätt. Utredningen har stor tyngd för domstolens beslut.

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

23 Mar 2017