Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Gemensam vårdnad - regler och lagar

Gemensam vårdnad, när barnets båda föräldrar tillsammans ansvarar för och beslutar i viktiga frågor rörande barnet är utgångspunkten i svensk lag. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad redan från barnets födsel. Är föräldrarna inte gifta kan de begära gemensam vårdnad efter att barnet är fött och få det godkänt efter att ett faderskapstest bevisat att han är barnets far.

"Som gifta har föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad om barnet, vid samboskap eller separat boende måste man ansöka om gemensam vårdnad"

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man ansvarar för dess uppfostran och att det får ett så gott liv som möjligt. Man är ansvarig för exempelvis skolgång, boende och att se till barnet får sjukvård när det behöver. Kort sagt, att ansvara för alla de viktiga frågorna under ett barns uppväxt. Vårdnadshavaren har ansvaret för barnet till dess 18-årsdag.

Föräldrabalken – lagar om föräldrar och barn

Föräldrabalken är den samling lagar som behandlar relationen mellan barn och föräldrar. Dess sjätte kapitel fokuserar på frågor som rör vårdnaden om och umgänget med barnet. I enlighet med FN:s barnkonvention läggs i lagtexten stor vikt vid vad som är bäst för barnet. Om konflikt kring vårdnad eller umgänge uppstår ska rätten alltid agera utifrån barnets väl och ve, snarare än föräldrarnas viljor.

I Föräldrabalken slås fast att föräldrarna ska fortsätta ha gemensam vårdnad om barnet även efter en skilsmässa eller en separation. Om båda föräldrarna är överens om det kan de dock begära att en av dem ska få ensam vårdnad. Dock måste barnet fortfarande regelbundet få träffa båda sina föräldrar, i enlighet med umgängesrätten.

När man inte är överens om gemensam vårdnad

Om föräldrarna är oense kring vårdnaden av barnet ska de enligt lag erbjudas kostnadsfri hjälp med att komma överens. Föräldrarna erbjuds samarbetssamtal hos socialtjänsten och personalen försöker där medla mellan föräldrarna och få dem att agera utifrån barnets bästa och inte från sina egna känslor inför varandra.

Samarbetssamtalen kan pågå under en lång period och ofta kan de få föräldrar att begrava stridsyxan och komma överens om vårdnaden och umgänget med barnen. Det finns dock fall när en förälder absolut vill ha ensam vårdnad och skickar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Gemensam vårdnad bäst enligt lagen

När tingsrätten ska döma i en vårdnadstvist är utgångspunkten alltid att föräldrarna ska fortsätta ha gemensam vårdnad. Om tingsrätten finner att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller en historia av våldsamhet kan den dock göra bedömningen att det bästa för barnet är att den sökande föräldern tilldelas ensam vårdnad.

Rätten tar också hänsyn till hur väl föräldrarna kan samarbeta. Om det kan beläggas att någon av föräldrarna agerat i strid med umgängesrätten och hindrat barnet från att träffa den andra föräldern, eller talat illa om den andra föräldern inför barnet, kan den föräldern bli av med vårdnaden. Lagen säger nämligen att ensam vårdnad ska tillfalla den förälder som bäst kan tillgodose barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna.

Att komma överens

Även om man bor på annan ort, har mycket med sitt jobb och på andra sätt drar sig för det ansvar det innebär att ha ansvaret för ett barn, bör man ändå försöka att tillsammans som föräldrar komma överens om den gemensamma vårdnaden och sköta den på bästa sätt. Att vara delaktig i sitt barns uppväxt är att ge det den bästa möjliga starten i livet och det kommer man aldrig att ångra.

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

5 dec 2017