Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Gemensam vårdnad - regler och lagar

Gemensam vårdnad innebär att barnets båda föräldrar tillsammans ansvarar för och beslutar i viktiga frågor rörande barnet och är utgångspunkten i svensk lag. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad redan från barnets födsel. Är föräldrarna inte gifta kan de begära gemensam vårdnad efter att barnet är fött och få det godkänt efter att ett faderskapstest bevisat att han är barnets far.

"Som gifta har föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad om barnet, vid samboskap eller separat boende måste man ansöka om gemensam vårdnad"

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man ansvarar för dess uppfostran och att det får ett så gott liv som möjligt. Man är ansvarig för exempelvis skolgång, boende och att se till barnet får sjukvård när det behöver. Kort sagt, att ansvara för alla de viktiga frågorna under ett barns uppväxt. Vårdnadshavaren har ansvaret för barnet till dess 18-årsdag.

Föräldrabalken – lagar om föräldrar och barn

Föräldrabalken är svensk lagstiftning som behandlar rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Dess sjätte kapitel fokuserar på frågor som rör vårdnad och umgänge med barnet. I enlighet med FN:s barnkonvention läggs i lagtexten stor vikt vid vad som är bäst för barnet. Om konflikt kring vårdnad eller umgänge uppstår ska rätten alltid agera utifrån barnets väl och ve, snarare än föräldrarnas viljor.

När man inte är överens om gemensam vårdnad

Om föräldrarna är oense kring vårdnaden av barnet ska de enligt lag erbjudas kostnadsfri hjälp med att komma överens. Föräldrarna erbjuds samarbetssamtal hos familjerätten som försöker att medla mellan föräldrarna och få dem att agera utifrån barnets bästa.

Samarbetssamtalen kan pågå under en lång period och ofta kan de få föräldrar att begrava stridsyxan och komma överens om vårdnaden och umgänget med barnen. Det finns dock fall när en förälder absolut vill ha ensam vårdnad och skickar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Gemensam vårdnad bäst enligt lagen

När tingsrätten ska döma i en vårdnadstvist är utgångspunkten alltid att föräldrarna ska fortsätta ha gemensam vårdnad. Om tingsrätten finner att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller en historia av våldsamhet kan den dock göra bedömningen att det bästa för barnet är att den ena föräldern tilldelas ensam vårdnad.

Rätten tar också hänsyn till hur väl föräldrarna kan samarbeta. Om det kan bevisas att någon av föräldrarna saboterat umgänget och hindrat barnet från att träffa den andra föräldern kan den föräldern bli av med vårdnaden. Enligt lag ska ensam vårdnad tillfalla den förälder som bäst kan tillgodose barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna.

Att komma överens

Även om man bor på annan ort, har mycket med sitt jobb och på andra sätt drar sig för det ansvar det innebär att ha ansvaret för ett barn, bör man ändå försöka att tillsammans som föräldrar komma överens om den gemensamma vårdnaden och sköta den på bästa sätt. Att vara delaktig i sitt barns uppväxt är att ge det den bästa möjliga starten i livet och det kommer man aldrig att ångra.

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

5 Dec 2017