Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

En vårdnadstvist kan ta lång tid

Här berättar vi lite om hur långa vårdnadstvister kan bli. Svaret är att det varierar stort och beror mycket på hur processen handläggs.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en vårdnadstvist som slutar med överenskommelse tar mellan 3 och 5 månader, men det förutsätter att parterna kommer överens redan vid första muntliga förberedelsen i rätten. Om man inte lyckas komma fram till en överenskommelse så blir vårdnadstvisten betydligt mer långdragen. I de flesta fallen förordnar tingsrätten om att familjerätten upprättar en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge vilket vanligtvis tar fyra månader. Efter att utredningen presenterats till tingsrätten håller tingsrätten en huvudförhandling i målet. Sammantaget kan anföras att en vårdnadstvist kan ta upp till ett år
eller längre.

Processen i en vårdnadstvist

Vid samarbetssvårigheter kan man få hjälp av kommunens familjerättsenhet. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal där parterna tillsammans med en familjerättssekreterare går igenom de svårigheter som parterna anser behöva hjälp med. Dessa samtal brukar ta sammanlagt ungefär ett halvår i anspråk. 

Om man inte når en överenskommelse hos familjerätten väljer oftast en av parterna att ansöka om stämning i domstol. Efter ansökan om stämning kallar tingsrätten till en muntlig förberedelse där domaren försöker att förlika parterna. För det fall en förlikning ej kommer till stånd sätts målet ut till en huvudförhandling. I de flesta fall förordnar tingsrätten om en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge. Syftet med utredningen är att familjerätten ska, med utgångspunkt för barnens bästa, utreda vad som är bäst för barnen avseende vårdnad, boende och umgänge. Efter att utredningen lämnats in till tingsrätten håller tingsrätten en huvudförhandling i målet där båda sidor lägger fram sina yrkanden och argument.

Därefter avkunnas en dom som är överklagbar.

Jurister som står vid din sida i en vårdnadstvist.
15 Mar 2018