Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Delvis olämplig pappa segrade i vårdnadstvist

Här berättar vi om en pappa som fick rätt i en uppslitande vårdnadstvist – trots att hans lämplighet som förälder ifrågasattes i rätten. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i en vårdnadstvist och i detta fall ansåg man att det var tryggast för barnen att stanna hos sin pappa - trots att även mamman bedömdes som lämplig vårdnadshavare. 

Det hela började när föräldrarna till två barn ansökte om skilsmässa, som senare gick igenom i juni 2015. Båda föräldrarna begärde därefter ensam vårdnad av barnen. Tingsrätten gick på pappans linje och tilldelade honom vårdnaden och fastän hovrätten ifrågasatte pappans lämplighet så fastslog man domen, som överklagats av mamman.

Källa: https://www.alltomjuridik.se/nyheter/pappan-far-ensam-vardnad-trots-ifragasatt-lamplighet/

Liknande resonemang i båda instanserna

Hur resonerade då de båda instanserna i detta svåra fall? I tingsrätten hävdade pappan att han var mest lämplig att ta hand om barnens vardag. Skälen han angav var att de hade bott hos honom under en tid och anpassat sig till den miljön. Dessutom påstod han att mamman var olämplig som vårdnadshavare eftersom hon mådde psykiskt dåligt. Mamman å sin sida hävdade att hon var den som bäst kunde tillgodose att barnen fick en bra relation till båda föräldrarna. Dessutom tyckte hon att pappans omsorg inte var bra eftersom han förde över sina negativa känslor om henne till barnen.

Tingsrätten kom fram till att det fanns anledning till tvivel om båda föräldrarnas lämplighet, men att ingen av dem kunde anses vara direkt olämplig att ta hand om barnen. Barnen har dessutom funktionshinder, vilket gör att de har extra stora behov av fasta rutiner och närvarande föräldrar i vardagslivet. Tingsrätten kom fram till att det bästa hade varit gemensam vårdnad med fungerande kommunikation, men att det inte var möjligt på grund av föräldrarnas problem sinsemellan.

Barnen tvingas inte byta skola på grund av vårdnadstvist

För att barnen skulle få kontinuitet och trygghet i sina liv och inte tvingas byta skola i samband med en flytt till mamman så kom man, med principen om barnens bästa i fokus, fram till att pappan skulle få ensam vårdnad.

Mamman överklagade som sagt till hovrätten. Även där kom man fram till att gemensam vårdnad i grunden hade varit den bästa lösningen, men att föräldrarnas svårigheter att samarbeta gjorde detta omöjligt.

Även Hovrätten ansåg att pappan till viss del var olämplig, eftersom han överfört sina negativa känslor om mamman till barnen. Men hovrätten fastslog ändå tingsrättens dom, med motiveringen att barnen behövde kontinuitet och trygghet i sin vardag.

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

20 Mar 2017