Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

ERFARNA ADVOKATER
FAMILJERÄTT & VÅRDNADSFRÅGOR

Experter på familjerätt och vårdnadstvist

Våra advokater och jurister på Salmi & Partners har lång erfarenhet och djup kompetens gällande vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende och LVU-mål. Ta kontakt med oss för att att boka in ett möte där vi tillsammans kan besluta hur vi bör gå vidare med ditt eventuella tvistemål. Vi är lyhörda och noggranna med att alltid se till barnets bästa samt ge dig som förälder det stöd du behöver.

Du når oss enklast via vårt praktiska formulär här på sidan eller på telefon: 08-673 51 80 (Stockholm), 031-300 05 50 (Göteborg). 

Bra advokater med stort engagemang

Denna delen av vårt arbete fokuserar alltså främst på det område som kallas familjejuridik och på föräldrabalken som är den lag som reglerar det rättsliga förhållandet mellan föräldrar och barn. Med vår långa erfarenhet av tvistemål gällande vårdnad och umgänge kan du känna dig säker på att få hjälp av advokater som är vana av att hantera ärenden av detta slag. Vi hjälper dig både i domstolen, under huvudförhandling och i de steg som föregår en sån process. Vi vet att det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga i dessa frågor så vi ledsagar dig och hjälper dig att ta fram de underlag du behöver för att understödja din sak i målet.  

Utöver familjerätt arbetar vi även med affärsjuridik, arbetsrätt, asylfrågor och flera andra juridiska områden. Som advokatfirma ställer vi även upp som försvarare för den som misstänks för brott och är målsägandebiträde för brottsoffer. Därtill kan du få hjälp med till exempel äktenskapsförord, boutredningar och arvsfrågor av våra kunniga jurister.  

Vårdnadstvist - Vi ser till dina och barnets rättigheter

En vårdnadstvist är en relativt långdragen process och det uppstår ofta mer konflikter på vägen innan man kommer fram till en lösning. Vi ger dig råd kring hur du bäst agerar för att processen skall fungera så bra som det är möjligt, även om det är en svår situation, samt står vid din sida som din juridiska representant för att se efter dina rättigheter under samtliga förhandlingar.

Bakgrunden till att föräldrar inte kan enas kan vara att de har stora samarbetsproblem, att de förekommer våld eller missbruk i hemmet, att den ene föräldern planerar att flytta med barnen eller föra dem utomlands eller att ett barn av andra skäl far illa hos den ene föräldern. Ett annat skäl kan vara att den ene föräldern utan bärande skäl vägrar den andre att ha umgänge med barnen, så kallat umgängessabotage.

Barnets vilja och behov

Det viktiga att komma ihåg när det gäller vårdnadstvister är att det är barnen som ska skyddas. De har rätt till umgänge med båda sina föräldrar såvida det inte är skadligt för dem. 

Olika rekommendationer gäller dock för olika åldrar. Barn under 3 år ska helst inte ha växelvis boende och barn som är 12 år och äldre har exempelvis större möjlighet att påverka beslutet om vårdnad. Kontakta oss om du vill veta mer om hur barnens ålder påverkar processen.  

Vi företräder dig i rätten och hjälper dig även med de förberedelser som krävs. I många vårdnadstvister står ord mot ord så det är viktigt att veta hur man kan dokumentera det som har skett för att bättre kunna föra fram sin sak. 

Vem står för rättegångskostnader vid en vårdnadstvist

Grundregeln för tvistemål som rör vårdnad eller umgängesfrågor är att båda föräldrarna ansvarar för sina egna kostnader, oavsett vem som vinner. Undantag kan komma att göras i fall då den ena parten medvetet agerat på ett sätt som saboterar processen (t ex genom att missa förhandlingar eller upprepade gånger stämma den andra föräldern för att få rätt till ensam vårdnad).

Du bör alltså vara försiktig med att upprepade gånger begära ensam vårdnad om rätten redan beslutat att gemensam vårdnad ska gälla.

För att finansiera dina rättegångskostander kan du antingen ansöka om statlig rättshjälp (detta kan du endast få om du har begränsade ekonomiska resurser) eller använda din privata hemförsäkring som ofta innehåller en del som heter rättsskydd (kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vilket skydd du har betalat för och vad du har möjlighet att få hjälp med.)

LVU

I de fall socialtjänsten beslutat att tvångsomhänderta ett barn för placering i ett familjehem (fosterhem) skall detta alltid prövas av en domstol. Då kan vi bistå dig i rollen som juridiskt ombud. 

Vi är medvetna om att det finns brister i hur denna typ av fall hanteras, vilket bland annat Advokatsamfundets tidning Advokaten har skrivit om nyligen. Det är därför viktigt att du har ett kunnigt juridiskt ombud som hjälper dig i processen så att alla uppgifter kommer fram på ett klart och tydligt sätt. Var inte rädd för att ställa frågor och komma med egna synpunkter och funderignar. Vi är väl medvetna om att det kan vara svårt att förstå den juridiska jargongen för en lekman.

Viktigt att ta hjälp i en svår stund

En skilsmässa drabbar alla inblandade lika hårt, både barn och föräldrar påverkas mycket starkt på ett känslomässigt plan. Hur tuff upplevelse det blir varierar och beror i hög utsträckning på samarbetsvilligheten hos föräldrarna. Ibland löser sig det hela smidigt och enkelt, medan andra kan leda till en uppslitande vårdnadstvist. Inför en vårdnadstvist är det av största vikt att i god tid kontakta en kompetent advokat hos oss. I detta känslomässiga läge är det bättre att låta skickliga jurister göra ”skitgörat”. Erfarenheten visar att det ofta blir ännu mer uppslitande annars.

Blanketter och tillvägagångssätt

Hur går man då till väga om man vill ha ensam vårdnad om ett eller flera barn och det hela går hela vägen till rätten? Först och främst måste du som förälder ansöka om ensam vårdnad. På Skatteverkets hemsida finns alla nödvändiga blanketter för detta ändamål. Se till att du skriver ut rätt blankett för ansökan. Läs mer här!

Efter ansökan så kan det två vägar: antingen så godkänner den andra föräldern ansökan och det tar några veckor innan din ansökan hanteras och du får ensam vårdnad om barnet/barnen.

Går den andra föräldern emot sin ansökan så måste en domare klarlägga vad som ska hända med vårdnaden i rätten. Om detta sker så råder vi dig att så snabbt som möjligt söka upp en advokat, så att du kan komma väl förberedd till domstolen. Du kommer garanterat behöva stöd i denna ofta svåra och uppslitande process. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med denna typ av fall och frågor och är en trygg partner i denna svåra tid.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Självklart skiljer sig processen åt från fall till fall. Vissa kan lösas på en eller ett par månader medan extra komplicerade tvistemål, där det är svårt för de olika parterna att komma överens och där det finns många externa omständigheter för domstolen att ta i beaktning, kan hålla på i upp till 18 månader. Läs mer!

Många skilsmässor bakomliggande orsak

Det är idag ganska vanligt att skilsmässor leder till vårdnadstvister. En vårdnadstvist är en komplicerad och i många fall utdragen process som det ofta är svårt att vinna, så du har mycket att vinna på att anlita en kompetent specialiserad advokat från vår byrå. Hör av dig till oss så snart som möjligt, så kan vi sätta oss in i ditt fall så snabbt som möjligt och förbättra chanserna till ett så bra resultat som möjligt. Vi är lyhörda, arbetar hårt och kommer att finnas vid din sida under hela vårdnadstvisten.

Familjerätten ett alternativ för föräldrar som kommer överens

Om två föräldrar som inte bor tillsammans kan enas i frågor som vårdnaden, boendet eller umgänget rörande barnet kan detta lösas genom en frivillig överenskommelse med hjälp av familjerätten. Familjerätten arbetar bara med fall där föräldrarna träffar frivilliga överenskommelser. 

Går inte detta kan det bli en juridisk fråga och leda till en vårdnads-, boende- eller umgängestvist i domstol. Vi kan vara ditt juridiska ombud i en sådan process.

Ombud, försvarare, målsägandebiträde

På Salmi & Partners är vi juridiskt ombud vid alla tvister om barn och försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Du som har blivit utsatt för ett brott eller anklagas för att ha utfört ett brott har alltså möjlighet att anlita oss för att föra din talan i rätten.

Ring oss redan idag för att boka in en första rådgivning på 08-673 51 80.

MER LÄSNING

I artikelsektionen kan du läsa mer om vårdnadstvister och relaterade ämnen.

Sida 2

Dela på syskon vid vårdnadstvist?

23 maj 2018

Att en domstol i en vårdnadstvist beslutar att dela på syskon är mycket ovanligt, men det förekommer. I dessa fall har rätten efter noggrant övervägande kommit fram till att det är det bästa för barnen utifrån de givna förutsättningarna. Oftast är den främsta orsaken till att syskonen splittras att barnen en längre tid har bott [...]


Vårdnadstvist | Tips till pappor i vårdnadstvister

13 maj 2018

En vanlig uppfattning är att pappor ofta hamnar i ett automatiskt underläge i vårdnadstvister. Men stämmer detta? Här försöker vi reda ut begreppen.   För många fäder kan det kännas hopplöst att hamna i en vårdnadstvist. Många pappor upplever att samhället redan på förhand bestämt att mamman är den bästa föräldern och ska få vårdnaden. [...]


Tuffare ton i vårdnadstvister

20 apr 2018

Domstolarna har blivit hårdare i sina bedömningar i vårdnadstvister – som i sin tur har blivit allt mer infekterade. Det visar undersökningen Familjerättsbarometern, som genomförts av publikationen Legally Yours. Antalet vårdnadstvister har ökat på senare år, en fördubbling det senaste årtiondet. 2005 var antalet 2628 – 2014 var antalet vårdnadstvister 5692. Men det har inte [...]


En vårdnadstvist kan ta lång tid

15 mar 2018

Här berättar vi lite om hur långa vårdnadstvister kan bli. Svaret är att det varierar stort och beror mycket på hur fallen handläggs.   Sammanfattningsvis kan man säga att en vårdnadstvist som slutar med överenskommelse tar mellan 3 och 5 månader, men det förutsätter att parterna kommer överens redan vid första tillfället i rätten. Om [...]


Vårdnadstvist - så kan det vara för dig som pappa

4 jan 2018

Att hamna i en vårdnadstvist med en person som man tidigare älskat och levt tillsammans med är inget man önskar någon människa. En vårdnadstvist har en tendens att ta fram de sämsta sidorna hos människor och det är mycket riktigt en situation där det är svårt att hålla huvudet kallt. För en pappa kan det [...]


Denna hemsida har byggts och optimerats av Defiso Media, en SEO-byrå med bas i Stockholm.

 

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.