Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Föräldrabalken

Föräldrabalken är den del av lagen som rör de juridiska förhållandena mellan barn och deras föräldrar. Det är i Föräldrabalken som lagarna kring vårdnad och umgänge formuleras, närmare bestämt i kapitel 6. Till den förälder som är inbegripen i en vårdnadstvist eller funderar kring vårdnaden och umgänget med barnen kan vi varmt rekommendera att titta igenom Föräldrabalken, och då framför allt kapitel 6.

Många tänker kanske på lagtext som svårförståelig och ogenomtränglig, men faktum är att den snarare är saklig och kortfattad på ett mycket detaljerat sätt. Vet man vad man är ute efter och var man hittar det, är lagtexten mycket informativ och lättbegriplig. Det som behöver stå med, det står med. Således är lagarna kring vårdnad om barn mycket tydliga. I den allra första paragrafen slås fast att ”barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran”.

När barnet föds

Vidare beskriver lagen vem som blir vårdnadshavare av ett nyfött barn. Är föräldrarna gifta, blir båda föräldrarna automatiskt vårdnadshavare till barnet. Är föräldrarna inte gifta, är det modern som blir ensam vårdnadshavare. Föräldrarna får delad vårdnad antingen genom att gifta sig, eller genom att vända sig till tingsrätten som då ska döma enligt föräldrarnas begäran. Man kan också registrera gemensam vårdnad hos Skatteverket, förutsatt att pappan genomgått ett faderskapstest hos socialnämnden.

Vårdnad och vad det innebär

Vad innebär det då att ha vårdnaden om ett barn? Om detta säger lagen att ”den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1§ blir uppfyllda”. Som vårdnadshavare har man ansvar för barnets uppväxt och välbefinnande, och med detta kommer rätten och skyldigheten att göra så kallade ingripande beslut gällande barnet. Med ingripande beslut menas beslut som är av stor vikt för barnets trygghet och framtid. Sådana beslut kan gälla exempelvis bostadsort och skola.

Det är inte vårdnadshavarens plikt att stå för barnets försörjning, utan det är ett ansvar som kommer med föräldraskapet. Det är därför som exempelvis en förälder som inte är vårdnadshavare kan bli skyldig att betala underhållsbidrag för barnet efter en skilsmässa.

Umgängesrätten

Vidare ska man inte förväxla vårdnaden med umgänget. Oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om en förälder har ensam vårdnad, har barnet rätt att regelbundet träffa och umgås med båda sina föräldrar, till exempel genom växelvis boende eller annat arrangemang. Denna rätt kallas umgängesrätten. Den förälder som hindrar sitt barn att träffa den andra föräldern gör sig skyldig till umgängessabotage och riskerar att förlora vårdnaden om barnet.

Lagen slår fast att alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska grundas på barnets bästa. Det får inte finnas någon risk att barnet utsätts för våld eller andra övergrepp, eller förs bort. Barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna ska också tillgodoses (umgängesrätten).

advokater läser lagen

Ändring i vårdnaden

Om föräldrarna skiljer sig fortsätter ändå vårdnaden om barnet att vara gemensam, om de inte uttryckligen anger något annat i skilsmässoansökan. Om någon av föräldrarna senare vill ha ändring i vårdnaden, oftast för att själv få egen vårdnad, ska rätten besluta i detta. Det första rätten tar hänsyn till är hur samarbetet fungerar mellan föräldrarna. Om samarbetet fungerar bra, ska rätten se till barnets bästa, vilket vanligtvis bedöms vara fortsatt gemensam vårdnad. Om samarbete fungerar dåligt, bör den förälder som hindrar samarbete fråntas vårdnaden.

Vid alla bedömningar rätten gör angående ändring av vårdnad är det just detta som står i centrum, barnets bästa. Vad barnets bästa är, är inte alltid lätt att veta. Därför låter rätten oftast socialnämnden göra en utredning om familjesituationen innan man tar beslut. Socialnämnden intervjuar föräldrarna och andra närstående, samt även barnet själv, utifrån förutsättningarna. Man gör sedan en rapport som rätten använder som underlag till beslutet.

Ändring i vårdnaden vid missbruk eller oförmåga

Rätten kan även besluta om ändring av vårdnaden om en av föräldrarna gjort sig skyldig till missbruk, försummat barnet eller på något annat sätt brustit i omsorgen av barnet och därmed riskerat barnets hälsa och utveckling. Om så är fallet kommer vårdnaden at tilldelas den andra föräldern. Om båda föräldrarna bedöms olämpliga som vårdnadshavare ska rätten tilldela vårdnaden till en eller två förordnade vårdnadshavare. För att bli förordnad vårdnadshavare måste man ha en relation till barnet och dessutom ha en önska att bli vårdnadshavare. Barnet måste även antas kunna acceptera vårdnadshavaren.

Juridisk hjälp

Föräldrabalken trädde i kraft den 1 januari 1950, och har sedan dess genomgått kontinuerliga smärre ändringar och två stora reformer, 1998 och 2006. På grund av dess stora betydelse i samhället är den ständigt utsatt för diskussion; vissa menar att den inte speglar hur det går egentligen går till vid vårdnadstvister och att den borde göras tydligare, andra tycker att den är tydlig nog som  den är och att det är tillämpningen som brister.

På Salmi & Partners har vi stor erfarenhet och kunskap av frågor som rör vårdnad och umgänge. Vi vet vad lagen säger, men även hur en vårdnadstvist går till i verkliga livet och vad som är viktigt att tänka på om man vill inleda en rättsprocess kring vårdnaden om sina barn. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring vårdnad och umgänge!

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

28 nov 2017